Anadolu Üniversitesi’nde Döner Sermaye Çalıştayı gerçekleştirildi
 
Anadolu Üniversitesi Döner Sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.Anadolu Üniversitesi (A.Ü) tarafından düzenlenen “Döner Sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı” 7 Ağustos Cumartesi günü A.Ü Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi. İki oturum halinde organize edilen çalıştaya üniversitenin mali işlerinden sorumlu rektör yardımcıları ve daire başkanlarıyla birlikte A.Ü Rektörü Prof Dr. Davut Aydın, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzmanı Harun Güngör ve pek çok konuşmacı katıldı.

Etkinliğin ilk oturumunda A.Ü Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman’ın açılış konuşmalarının ardından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzmanı Harun Güngör, üniversite hastaneleri için bir değerlendirme konusunda katılımcılara bilgiler verdi. A.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Gündoğan, Adalet Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ve A.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇEKO Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk Aydın ise “Döner Sermayeli İşletmelerin Yönetiminde Önerilen Yeni Bir Modeli Şirketleşme” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Davut Aydın açılış konuşmasında üniversite ve kamu kuruluşlarının en önemli sorunlarından birinin döner sermayeler ve bunlarla bağlantılı olan sorunlar ve bu sistemin yapılandırılması olduğunu belirtti. Daha öncede aynı konu üzerinde toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Davut Aydın, hazırlanan yasa tasarısı ve farklı görüşlerle önemli mesafeler aldıklarını ifade etti. Aydın, olayın sadece mevcut sistemin sürdürülebilmesi anlamında yeniden yapılandırılmasının ötesinde bu sistemin yeni baştan tasarlanması, değişen dünya koşullarına uygun olarak yeniden yapılandırılması anlamında yeni bakış açılarına ve yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Aydın gerçekleştirilen ikinci kurultayla birlikte döner sermaye konusunun yeni bir bakış içersinde yeniden ele alınıp farklı görüşlerle tartışılması anlamında çok önemli bir toplantı olacağını sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman, 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun geçici 11. maddesine göre kanun kapsamındaki kamu idarelerinde kurulmuş döner sermayeli işletmelerin 31.12.2010 tarihine kadar yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Ömer Duman, yeniden yapılandırılma zorunluluğu karşısında döner sermayeli işletmelerin mevcut durumunu analiz ederek, öneriler geliştirmek bu kapsamda kanun taslağı oluşturmak üzere bakanlık makamının 28 Eylül 2009 tarihinde genel müdürlükleri bünyesinde bir çalışma kurulu oluşturulduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların sadece maliye bakanlığını ilgilendiren yönünün olmadığını dile getiren Duman, bu çalışmaların birçok kesimleri ilgilendirmesi nedeniyle bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan tüm kamu idarelerinde de bu işi bilen en az üçer kişilik çalışma guruplarının oluşturulması istendiğini ifade etti. Duman, “Bu çalışma guruplarıyla bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çalışma gurubu çok yakın çalışmalar yürüterek, döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılması kanun tasarısı taslağını çok önemli bir seviyeye getirmiştir” dedi.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzmanı Harun Güngör, üniversite hastaneleri döner sermayeleri için bir değerlendirme hakkındaki bilgileri dileyicilerle paylaştı. Güngör, döner sermaye içersinde sağlık sektörünün çok önemli derecede bir paya sahip olduğunu bu bakımdan değerlendirildiğinde kendine has özelikleriyle üniversite hastanelerinin sorunlarına işaret etmeyi amaçladıklarını belirtti. Güngör, döner sermayelerdeki ortaya çıkan sonuçların kamu yatırımlarına nasıl yansıdığını değerlendiren çalışmasını katılımcılara sundu.

“Döner Sermayeli İşletmelerin Yönetiminde Önerilen Yeni Bir Modeli Şirketleşme” başlıklı konusuyla söz alan ve oturum başkanlığını yapan A.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Gündoğan, döner sermayeli işletmelerin önerilecek modellerle içinde bulunduğu sıkıntıyı nasıl giderebileceğinin üzerinde tartışılacağını ifade etti. Gündoğan bu sisteme yeni öneriler getirmek gerekildiğinin altını çizerken, üniversite olarak aslında hem bürokrasiye hem de yasama organına yeni bir şeyler önermek istediklerini dile getirdi. Gündoğan, “ Önerilen şeyler farlı olabilir ama zaman aslında farlı şeyler söyleme zamanı, aykırı şeyler söyleme zamanı” diyerek konuşmacılara söz verdi. Adalet Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp, tartışılan yeni modelin yeni ufuklar açacağının altını çizerken tek kişilik ortaklık ve tek kişilik şirketin üzerine değindi. Tekinalp, tek kişilik ortaklık denilen kavramı tanıtarak bir ortaklıkta bir şirketten bahsederken en az iki ortağın bulunmasının şart olduğunu söyleyerek, karşılaşılan yeni ortaklık eğer bir şirket ise bu şirketin bugüne kadar bilinen yerleşmiş olan ayrı bir şirket olduğunu belirtti. Tekinalp, döner sermayeler için en başta düşünülmesi gereken, döner sermayelere özgü özelikleri de ele alarak uyarlanması gereken bir model olduğunu vurgulayarak geniş kapsamlı sunumunu gerçekleştirdi. A.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇEKO Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk Aydın ise Döner sermaye işletmeleri hakkındaki mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarı çalışmaları, üniversitelerce kurulacak döner sermaye şirketleri hakkında kanun tasarı taslağı hakkındaki çalışmasından oluşan sunumunu dinleyicilerle paylaştı.

İki oturum halinde gerçekleşen toplantının ikinci oturumunda, Osmangazi Üniversitesi Döner Sermayeden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Sezai Vatansever, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Atasever ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Kızılkaya konuşmalarını gerçekleştirdi. Oturum başkanlığını ise Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin yürüttü. Konuşmacılar üniversite hastanelerinin yaşadığı sorunlardan bahsetti ve bu sorunları ortadan kaldırmak için yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerileri sundu.

Prof. Dr. Hüseyin İlhan, devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri arasında büyük farklılıklar olduğunu belirtirken üniversite hastanelerinin sorunlarını mevzuat, personel, gelirin artırılamaması ve giderler olmak üzere 4 ana başlıkta anlattı. Prof. Dr. İlhan, üniversite hastanelerine veriye dayalı karar verme sürecini destekleyen “yönetim bilgi sistemi” kurulması gerektiğinin altını çizdi. İlhan, üniversite hastanelerinde otelcilik hizmetinin kötü olduğunu ve buna bağlı olarak hasta memnuniyetinin düşük olduğunu kaydetti. Hüseyin İlhan’ın ardından kürsüye geçen Prof. Dr. Sezai Vatansever, üniversite hastanelerinin varlığını sürdürebilmesi için optimum kar elde etmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Vatansever, İstanbul Üniversitesi’ni göz önünde bulundurarak “Üniversite hastanesinin tesislerinin değişmesi lazım.” dedi. Sezai Vatansever, Maliye Bakanlığı’nın ilaç alış fiyatları konusunda üniversitelere yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Atasever ise döner sermayeli işletmelerde sağlık hizmetinin hizmet sunumu ve finansal sürdürülebilirlik olmak üzere iki başlıkta incelenmesi gerektiğini ifade etti. Atasever, döner sermayeli işletmelerdeki finansal sorunları şöyle sıraladı: yapısal sorunlar, işletmecilik sorunları, fiyatlandırma sorunları, borç stokunun yüksekliği. Mehmet Atasever, Sağlık Bakanlığı’nın bu sorunları ortadan kaldırma çalışmalarını Global Bütçeleme Sistemi ile yürüttüklerini kaydetti. İkinci oturumun son konuşmasını Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Kızılkaya yaptı. Kızılkaya, döner sermayenin kuruluş amaçları hakkında bilgiler verdi. 33 ayrı sektörde döner sermaye işletmesi olduğunun altını çizen Eyüp Kızılkaya, kuruluş amaçlarını genel, özel ve yeni olmak üzere 3 sınıfta topladı. Kızılkaya’ya göre döner sermayenin kuruluşundaki genel amaçlar; piyasadaki talebin karşılanması, devlete ek gelir sağlanması ve atıl kapasitenin doldurulması; özel amaçlar idari ve mali özerklik, giderlerde serbestlik ve özel olanak sağlamak; yeni amaçlar ise bütçe üzerindeki mal, hizmet ve personel harcamaları yükünün azaltılması, kamu hizmetinin nitelik ve niceliğinin artırılması ve fiyatlandırılabilir kamu hizmetlerinin kontrol altında tutulması.Funda Çelen, Duygu Keçeli (Haber Merkezi)
 
« Önceki Sayfa